Budownictwo Przemysłowe

  • Kompletne bloki energetyczne
  • Wyspy technologiczne (wyspa kotłowa)
  • Urządzenia ochrony środowiska, desox, denox, odpylanie
  • Dostawa urządzeń i elementów do modernizacji urządzeń energetycznych
  • Analizy techniczne, koncepcyjne, studium wykonalności, doradztwo techniczne
  • Kompleksowe rozwiązania izolacyjne procesów, antykorozja, rozwiązania pasywnego p.poż, HVAC
  • Przygotowanie wód procesowych
  • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
  • Zamykanie obiektów wod-kan
  • Unieszkodliwianie odpadów
  • Oczyszczanie powietrza i gazów procesowych
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Najem i sprzedaż systemów szalunkowych
  • Realizacja pakietowa inwestycji – roboty budowlane, konstrukcyjne, mechaniczno–montażowe
  • Produkcja i magazynowanie energii,
  • Przesył i dystrybucja energii,
  • Wydajność i zarządzanie mocą
  • Automatyka i ICT
  • Usługa generalnego wykonawstwa, a ponadto następujące szczegółowe zakresy robót: roboty stanu surowego, dostawa elewacji systemowych, w tym wentylowanych i aluminiowych, dostawa stolarki PCV i ślusarki aluminiowej , roboty wykończeniowe
  • Realizacje w formule EPC w sektorze gas&oil, petrochemii i chemii
  • Instalacje do przetwórstwa ropy i gazu ziemnego
  • Budowa kopalni ropy i gazu,
  • Instalacje do produkcji LNG, CNG
  • Tłoczenie gazu
  • Podziemne magazyny gazu
  • Zbiorniki oleju od 1000-200 000m3
  • Dla potrzeb Właścicieli i Inwestorów: koncepcje, ekspertyzy techniczne, studia uwarunkowań środowiskowych, studia wykonalności, projekty budowlane i uzyskane pozwolenia na budowę, specyfikacje techniczne do przetargów na realizację inwestycji, wsparcie techniczne inwestora w trakcie procedury przetargowej, nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji
  • Dla potrzeb EPC Kontraktorów : opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót oraz kompletnych ofert budżetowych na realizację inwestycji, wsparcie techniczne w trakcie procedury przetargowej, projekty podstawowe we wszystkich branżach, projekty budowlane i uzyskanie zamian pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze e wszystkich branżach, projekty warsztatowe, projekty powykonawcze, nadzór projektowy na budowie w trakcie realizacji inwestycji – Energoprojekt Katowice
  • Instalacje oczyszczania gazu
  • Stacje redukcyjno –pomiarowe
  • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dużych i średnich
  • Ochrona antykorozyjna
  • Zakłady i hale produkcyjne
  • Zakłady przetwórstwa rolnospożywczego
  • Obiekty produkcji rolnej
  • Fermy wiatraków
  • Magazyny składowania wysokiego
  • Centra logistyczne
  • Stacje paliw
  • Stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne
  • Linie przemysłowe elektroenergetyczne 
  • Budowa i modernizacja elektrociepłowni,
  • Budowa i modernizacja bloków energetycznych
  • Budowa obiektów i instalacji OZE
  • Gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
  • Zespoły zaporowo–upustowe i węzły rozdzielnicze
  • Stacje redukcyjno –pomiarowe
  • Tłoczenie i podziemne magazyny gazu
  • Rurociągi przesyłowe ropy naftowej
  • Zbiorniki magazynowe paliw płynnych
  • Terminale i bazy magazynowe paliw płynnych
  • Konstrukcje stalowe projektowanie, produkcja i montaż
  • Prefabrykacja elementów pieców wielkogabarytowych
  • Prefabrykacja konstrukcji stalowych i orurowania
  • Prefabrykacja urządzeń/aparatów
  • Montaż urządzeń, orurowania, aparatów
  • Kompleksowa realizacji zbiorników
  • Realizacja w formule EPC
  • Generalna realizacja instalacji petrochemicznych oraz pokrewnych
  • Konstrukcje stalowe hal produkcyjnych i magazynowych
  • Konstrukcje wsporcze spalarni śmieci, elektrowni, hutnictwa, petrochemii, oczyszczalni spalin
  • Konstrukcje stalowe dla górnictwa
  • Konstrukcje stalowe dla telekomunikacji
  • Konstrukcje stalowe pod salony samochodowe, parkingi
  • Wieże telekomunikacyjne i energetyczne
  • Konstrukcje przeznaczone dla elektrociepłowni
  • Konstrukcje przeznaczone dla elektrowni wodnych
  • Konstrukcje i instalacje przeznaczone dla przemysłu petrochemicznego

 

 

 

 

Realizacja projektów energetycznych w systemie „pod klucz” dla następujących klientów:

  • elektrociepłownie
  • elektrownie
  • ciepłownie
  • zakłady koksownicze
  • energetyka rozproszona

Realizacja oraz modernizacja instalacji z zakresu ochrony środowiska:

  • instalacje odsiarczania spalin
  • instalacje odpylania
  • instalacje redukcji tlenków azotu

Realizacja oraz modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym:

  • węzły technologiczne
  • demineralizacji wody
  • technologie membranowe
  • urządzenia destylacyjne
  • dekarbonizacja
  • flokulacja i koagulacja
  • filtracja
  • odżelazianie i odmanganowanie

Realizacja oraz modernizacja zakładów utylizacji odpadów, w tym:

  • kotły do spalania odpadów
  • technologie sortowania
  • technologie obróbki biologicznej
  • produkcja energii z biogazu
  • produkcja paliwa z wykorzystaniem odpadów
  • przeróbka osadów ściekowych
  • suszarnie osadów
  • technologie utylizacji termicznej odpadów

Remonty i modernizacje w zakresie:

  • bloki energetyczne
  • kotły parowe, wodne i olejowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • turbiny parowe i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • instalacje ochrony środowiska (IOS, elektrofiltry)
  • transformatory o mocy do 160 MVA
  • zbiorniki
  • silniki elektryczne niskiego i wysokiego napięcia
  • maszyny i urządzenia przemysłowe oraz produkcja ich części zamiennych

Serwis przemysłowy w zakresie:

  • diagnostyka (wspierana przez sieciowy komputerowy system diagnostyczny)
  • monitorowanie stanu maszyn i linii technologicznych
  • przeglądy i konserwacje
  • bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii
  • planowanie i wykonawstwo remontówdoradztwo techniczne

Diagnostyka i badania techniczne w zakresie:

  • ekspertyzy stanu technicznego, materiałowe
  • badania niszczące i nieniszczące, termograficzne
  • pomiary emisji pyłów, gazów i skuteczności odpylania
  • pomiary drgań i hałasu
  • wyważanie wirników
  • badania maszyn elektrycznych, turbin, optyczne
  • ekspertyzy układów pompowych
e-max.it: your social media marketing partner